Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Zasady punktowania

 
Sporządzając zestawienie dorobku naukowego należy ująć wszystkie opublikowane utwory. System oceny publikacji indywidualnych pracowników akademickich oparty został głównie na zasadach punktacji przyjętej przy parametryzacji jednostek naukowych. W związku z powyższym stosowne przepisy określają liczbę punktów należną autorowi za artykuł, monografię, autorstwo lub współautorstwo książki, jej fragmentu etc. Ocenie podlegają materiały opublikowane od 1999 r.
 

Artykuły w czasopismach

Ocenie podlegają artykuły o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych, 20 tys. znaków), kryterium to nie dotyczy tekstów publikowanych w czasopismach ujętych na liście A oraz liście B.
Liczba punktów otrzymana za artykuł jest równa liczbie punktów jakie zostały przyznane czasopismu i zamieszczone na stosownej liście rankingowej.
Obowiązuje zasada przypisywania punktów zgodnie z rokiem publikacji.

Publikacją naukową jest artykuł, który ukazał się w czasopiśmie naukowym:
 • posiadającym współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdującym się w bazie Journal Citation Reports (JCR), wymienionym w części A wykazu MNiSW
 • nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor (IF), wymienionym w części B wykazu MNiSW
 • znajdującym się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH), wymienionym w części C wykazu MNiSW
 • publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego (11 stron, 20 tys. znaków), w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim (dotyczy nauk humanistycznych, teologicznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych oraz grupy nauk o sztuce i twórczości artystycznej) – 4 pkt.

Punkty nie są przyznawane za:

 • artykuły opublikowane w suplementach lub zeszytach specjalnych (jeśli nie zostały ujęte w ciągłej numeracji)
 • materiały konferencyjne z konferencji nieuwzględnionych w Web of Science
 • opublikowane materiały konferencyjne nieposiadające numeru ISSN lub ISBN
 • nieopublikowane materiały konferencyjne
 • artykuły o charakterze nienaukowym lub popularnonaukowym
 • streszczenia publikowane w czasopismach naukowych, w tym indeksowanych w bazie Web of Science

 
​​Wykazy czsopism punktowanych
za lata 1999-2004 obowiązuje: Lista 1999-2004
Listy KBN wg dziedzin
​za rok 2004 obowiązuje: Lista 2004 (dot. nauk rolniczych)
​za lata 2005-2006 obowiązują: Lista 2005-2006
Uzupełnienie 1
Uzupełnienie 2
​za rok 2007 obowiązują: Lista 2007
uzupełnienie
​za rok 2008 obowiązuje: Lista 2008
​za rok 2009 obowiązują: Lista 2009
uzupełnienie
​za rok 2010 obowiązują: Lista 2010
uzupełnienie​
​za lata 2011-2012 obowiązują: Lista 2011-2012 Cz. A
Lista 2011-2012 Cz. B
Lista 2011-2012 Cz. C
Uzupełnienie
​za rok 2013 obowiązują: Lista 2013 Cz. A
Lista 2013 Cz. B
Lista 2013 Cz. C
​za rok 2014 obowiązują: Lista 2014 Cz. A
Lista 2014 Cz. B
Lista 2014 Cz. C
Uzupełnienie
​za rok 2015 obowiązują: Lista 2015 Cz. A
Lista 2015 Cz. B
Lista 2015 Cz. C
Sprostowanie
​za rok 2016 obowiązują: Lista 2016 Cz. A
Lista 2016 Cz. B
Lista 2016 Cz. C​
za rok 2017 obowiązuje
ujednoliczony wykaz czasopism za lata 2013-2016*
Lista 2013-2016 Cz. A
Lista 2013-2016 Cz. B
Lista 2013-2016 Cz. C
​Narzędzia do wyszukiwania czasopism punktowanych: Polska Bibliografia Naukowa (od roku 2009)
Czasopisma punktowane MNiSW (od roku 2012)
*w roku 2017 MNiSW nie przeprowdziło oceny czasopism naukowych

Redakcja czasopisma naukowego

 Punkty przyznawane są za:
 • pełnienie funkcji  redaktora naczelnego czasopisma umieszczonego na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR), lub czasopisma naukowego nieposiadającego współczynnika wpływu IF, za publikację w którym przyznaje się co najmniej 8 pkt, zgodnie z wykazem czasopism MNiSW (część B) – 2 pkt
 • członkostwo w komitetach redakcyjnych czasopism naukowych umieszczonych na listach European Reference Index for the Humanities (ERIH) lub Journal Citation Reports (JCR) – 1 pkt

Monografie naukowe
(opublikowane przed 1 stycznia 2017 r. ocerniane według Rozporządzenia MNiSW z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kategoryzacji jednostek naukowych - Dz.U. z 2012 r. poz. 877 z dnia 1 sierpnia 2012 r.)

Ocenie podlegają:
 • monografie naukowe opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej,
 • monografie naukowe opublikowane w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • monografie naukowe opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej),
 • monografie naukowe opublikowane w językach innych niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski,
 • tłumaczenie wraz z opracowaniem redakcyjnym publikacji zagranicznych.

Ponadto punktowane są:

 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • rozdziały w monografiach naukowych opublikowane w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Punkty przyznaje się również:

 • redakcjom naukowym monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
 • redakcjom naukowym  monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski. 

W przypadku nauk ekonomicznych językiem podstawowym jest język angielski.

Punkty nie są przyznawane za:

 • skrypty i podręczniki akademickie,
 • poradniki,
 • powieści, zbiory poezji, zbiory opowiadań i reportaży,
 • pamiętniki i dzienniki,
 • dodruki i wznowienia monografii naukowych, jeśli nie zawierają zmian.
 
​Nazwa parametru ​Liczba punktów
​Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim 25
​Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​20
​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim ​5
​Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​4
​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim ​5
​Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski ​4
 
Wszystkie publikacje o charakterze monografii naukowych, by uzyskać stosowną liczbę punktów, muszą liczyć przynajmniej 6 arkuszy wydawniczych (132 strony, 240 tys. znaków), zaś  rozdziały w redakcjach naukowych co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego tekstu (11 stron, 20 tys. znaków).
  
Monografie naukowe
(opublikowane po 1 stycznia 2017 r. ocerniane według Rozporządzenia MNiSW z dnia 27 października 2015 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym - Dz.U. z 2015 r. poz. 2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.)

​Nazwa parametru ​liczba pun​któw
​liczba punktów
za monografię wybitną
​Monografia naukowa - gdy całkowita liczba autorów monografii naukowej nie przekracza trzech, a w jednostce naukowej jest zatrudniony co najmniej jeden autor ​​25 50​​
​​Monografia naukowa - gdy liczba autorów monografii wynosi czterech lub więcej, a ich udział nie jest wyodrębniony, jednostka naukowa otrzymuje liczbę punktów proporcjonalną do udziału liczby autorów będących jej pracownikami w ogólnej liczbie autorów.

Ajn – liczba autorów afiliujących monografię w jednostce naukowej,
A – całkowita liczba autorów.
25 pkt*Ajn/A 50 pkt*Ajn/A
​Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, bez wskazania redaktora naukowego, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i wszyscy oni są zatrudnieni w ocenianej jednostce naukowej.  15 30
​Monografia naukowa wieloautorska, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej i łączna objętość rozdziałów autorstwa osób zatrudnionych w ocenianej jednostce naukowej (w której jest także zatrudniony redaktor naukowy tomu) obejmuje minimum 6 arkuszy 15 ​30
​Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej 5 10
​Rozdział w monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, a liczba autorów rozdziału wynosi dwóch lub więcej​ ​2.5 ​10
​Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej, w której autorstwo poszczególnych rozdziałów jest oznaczone, a liczba autorów monografii naukowej wynosi czterech lub więcej, dokonana przez pracownika ocenianej jednostki naukowej 5 ​10

Podstawę do uznania monografii naukowej za dzieło wybitne stanowi prestiżowa nagroda, przyznana w okresie objętym oceną:
 • ​nagroda Prezesa Rady Ministrów, 
 • ministra, 
 • właściwego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, 
 • Komitetu Naukowego Polskiej Akademii Nauk, 
 • Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, 
 • zagranicznego towarzystwa naukowego, 
 • organizacji międzynarodowej,
 • ogólnopolskiego towarzystwa naukowego o szczególnym prestiżu.
Ocenia podlegają:
 • monografie naukowe w tym:
 • edycje naukowe tekstów źródłowych i artystycznych, 
 • atlasy i mapy, 
 • tematyczne encyklopedie i leksykony, 
 • komentarze do ustaw, 
 • słowniki biograficzne i bibliograficzne, 
 • bibliografie oraz katalogi zabytków
Do osiągnięć naukowych i twórczych jednostki naukowej zalicza się również:
 • rozdział w monografii naukowej stanowiący opracowanie naukowe o objętości co najmniej 0.5 arkusza wydawniczego 
 • odpowiadające tej objętości tekstu odrębnie publikowane mapy, 
 • hasła opublikowane w wydawnictwach encyklopedycznych i słownikowych o objętości co najmniej 0.25 arkusza wydawniczego, spełniających wymagania określone w ust. 3.​
Do monografii nie zalicza się: 
 • skryptów akademickich i podręczników akademickich, jeżeli nie spełniają wszystkich warunków określonych w ust. 3 rozporządzenia
 • monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, 
 • powieści, 
 • zbiorów poezji,
 • zbiorów opowiadań i reportaży, 
 • pamiętników i dzienników,
 • wznowień monografii naukowych.

Liczba cytowań oraz Indeks Hirscha

 Obok zestawienia prac naukowych, każda analiza bibliometryczna obowiązkowo zawierać musi:
 • liczbę cytowań publikacji,
 • indeks Hirscha.
Dane dotyczące cytowań i indeksu h podawane są na podstawie:
 • Web of ScienceScopus, BazEkonGoogle Scholar, Publish or Perish (aplikacja)​
Gotowa analiza bibliometryczna zostaje opatrzona podpisem Dyrektora Biblioteki, Kierownika Oddziału Informacji Naukowej oraz pieczęcią biblioteki.
​​​